Przewodnik po środkach ochrony prawnej, to materiał, który ma ułatwić Państwu wygrywanie zleceń publicznych. Mimo, iż żaden przedsiębiorca nie lubi walczyć przed sądem o zdobycie kontraktu, to niekiedy jest to niezbędne. Często zdarza się bowiem, że zamawiający popełniają błędy przy wyborze oferty najkorzystniejszej i naruszają przepisy ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Pzp”). Również inni wykonawcy nie zawsze przestrzegają zasad uczciwej konkurencji w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne. W przygotowanym przewodniku staraliśmy się w sposób prosty a zarazem profesjonalny przekazać Państwu podstawowe informacje o środkach ochrony prawnej, które przysługują wykonawcą starającemu się o zamówienia publiczne.
 1. Ogólne informacje o środkach ochrony prawnej
  W rozdziale tym uzyskacie Państwo informacje odnośnie rodzajów ochrony prawnej w systemie prawa zamówień publicznych, przesłanek korzystania z ochrony prawnej a także podmiotów, którym określane środki przysługują.
  1. Środki ochrony prawnej
  2. Przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej
 2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
  Rozdział opisuje w sposób szczegółowy środek ochrony prawnej, jakim jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedstawione zostały zasady, przesłanki a także sposób składania odwołań. Opisane zostało postępowanie odwoławcze a także istotne kwestie, które mogą przyczynić się do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
  1. Krajowa Izba Odwoławcza
  2. Przesłanki wniesienia odwołania
  3. Co powinno zawierać odwołanie?
  4. Sposób wniesienia odwołania
  5. Postępowanie odwoławcze
 3. Skarga do sądu
  W rozdziale przedstawione zostały zasady wnoszenia skargi, wymogi co do treści skargi, koszty oraz zasady odrzucenia skargi.
  1. Zasady wnoszenia skargi
  2. Co powinna zawierać skarga?
  3. Koszty wniesienia skargi
  4. Kontrowersje związane z wysokością wpisu
  5. Odrzucenie skargi
  6. Orzeczenia
 4. Podsumowanie