Przewodnik omawia jedno z najważniejszych zagadnień związanych z udziałem w wyścigu po zlecenia publiczne, czyli wykluczenie wykonawcy z postępowania. Jego intencją jest ułatwienie Państwu radzenie sobie z tą trudną problematyką w praktyce. Przewodnik może być przydatny zarówno wykonawcom, startującym w wyścigu o wygranie zleceń publicznych, jak i zamawiającym, którzy zobowiązani są przestrzegać restrykcyjnych regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Przesłanki wykluczenia
 2. Likwidacja lub upadłość wykonawcy
 3. Zaleganie z podatkami, opłatami lub składkami
 4. Prawomocne skazanie za przestępstwo
 5. Skazanie za przestępstwo przeciwko prawom cudzoziemców
 6. Bezpośrednie czynności w postępowaniu
 7. Wniesienie wadium
 8. Nieprawdziwe informacje
 9. Niewykazanie warunków udziału
 10. Grupa kapitałowa
 11. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych
 12. Podsumowanie

  Prawo zamówień publicznych zawiera liczne powody wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W razie wykluczenia przez zamawiającego przedsiębiorca powinien dobrze przeanalizować czy faktycznie doszło do spełnienia przesłanek i w razie wątpliwości powinien zaskarżyć decyzję o wykluczeniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Tym bardziej, iż zamawiający ciągle popełniają bardzo wiele błędów w tym zakresie.