Przewodnik po zagadnieniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki to materiał, który ma ułatwić Państwu radzenie sobie z tą trudną i bardzo ważną problematyką w praktyce. Przewodnik może być przydatny zarówno wykonawcom, startującym w wyścigu o wygranie zleceń publicznych, jak i zamawiającym, którzy zobowiązani są przestrzegać restrykcyjnych regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych. W przygotowanym przewodniku staraliśmy się w sposób prosty a zarazem profesjonalny przekazać Państwu podstawowe informacje o wszystkich istotnych zagadnieniach związanych z tym zagadnieniem.
 1. Tryby udzielania zamówień publicznych
 2. Tryby zamówienia z wolnej ręki
 3. Przesłanki zastosowania
  1. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę
  2. Przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
  3. Wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
  4. W prowadzonych kolejno postępowaniach nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  5. Zamówienia dodatkowe
  6. Zamówienia uzupełniające
  7. Pozostałe przesłanki
 4. Konieczność poinformowania Prezesa UZP
 5. Podsumowanie